सस्पेन्सन आवाजहरु विरुद्ध रेटल सुरक्षा

Klapperschutz

सस्पेन्सन आवाजहरु कम गर्न स्पेसर प्रणाली एकदम सुहाउदो हुन्छ l

कहिलेकाही, तपाइको सवारीको अगाडी वा पछाडिको एक्सलबाट खटखट गर्ने आवाज हुन्छ l कारण के हो भने एउटा स्प्रिंग स्प्रिंग को कोलरमा पूर्ण रुपले आराम गरें जुन लोवरिंग पछि को केस हुनसक्छ l स्प्रिन्ग्को अन्त्यहरुमा ठाडो स्प्रिंग स्टिल र स्प्रिंग कोलार्को स्टिल एक अर्का सँग मिल्दैन l १०% भन्दा कम सम्पर्क एरिया धेरै सामान्य छन् l नतिजाहरु एक्सलहरु आवाजहरु बाट आउछन- त्यो खटखट गर्ने आवाज आउछ l

Abhilfe schafft hier SPACCER. Seine patentierte Form und das flexible Aluminium passen sich perfekt an Autofeder und Federteller an und fungieren als Dämpfer. Das optional für den SPACCER erhältliche Gummiprofil erhöht diesen Effekt und ist somit der ideale Klapperschutz.