Ngritja maksimale e mundshme e automjetit / Përcaktoni kursin e mbetur të suspensionit

Lartësia maksimale e ngritjes së automjetit kufizohet nga kursi i mbetur i suspensionit. Për një regjistrim nga TÜV sipas §21 ose §19 (2) StVZO, kursi i mbetur i suspensionit duhet të jetë të paktën 4 cm pas ngritjes së automjetit. Respektimi i kursit të mbetur të suspensionit garanton një ngritje pa probleme të automjetit. Kjo i mban tubat e frenave, boshtet e transmisionit, akset dhe shasinë brenda kufijve të tolerancës të testuara nga TÜV (Fletëpalosja TÜV 751, Shtojca II).

NË MËNYRË QË REZULTATET E MATJES TË MOS DALIN TË GABUARA, MATENI FILLIMISHT HAPËSIRËN GJITHMONË ME SUSPENSIONIN TË KOMPRESUAR! AUTOMJETI NUK DUHET TË JETË NGRITUR PARAPRAKISHT (P.SH. ME PLATFORMË NGRITËSE)

Në këtë mënyrë përcaktohet lartësia maksimale e mundshme e automjetit:

  1. Vendosni një shirit ngjitës si shenjë në qendër të rrotës dhe bëni një matje vertikale deri në skajin e parafangos.
  2. Kur automjeti është në gjendje qetësie, matni hapësirën midis qendrës së rrotës me shenjë duke vazhduar vertikalisht për lart deri në skajin e parafangos (figura A) dhe shënoni vlerën përkatëse (KUJDES: Mateni automjetin gjithmonë pasi të jetë vendosur në gjendje qetësie, e më pas me suspension të dekompresuar, përndryshe rezultati i matjes do të dalë gabim).
  3. Ngrijeni karrocerinë me një krik ose me një platformë ngritëse.
  4. Tani automjeti është me suspension të dekompresuar dhe rrotat nuk kanë asnjë kontakt me tokën (figura B). Tani matni hapësirën midis qendrës së rrotës dhe skajit të poshtëm të parafangos.
Figura A
Figura A: automjeti në gjendje qetësie (në gjendje të kompresuar) Pikat matëse: Qendra e parafangos dhe qendra e rrotës E RËNDËSISHME! Mos e ngrini automjetin para kësaj matjeje, përndryshe rezultati i matjes do të dalë gabim!
Figura B
Figura B: automjeti në gjendje të dekompresuar Pikat matëse: Qendra e parafangos dhe qendra e rrotës

Optimalizimi i kursit të suspensionit

Para se të zhvidhosni amortizatorin, matni se sa fileto është e lirë lart. Përndryshe, mund të montoni rondele rreth pjesës të lirë. Kjo rrit kursin e mbetur të suspensionit (më shumë rehati gjatë ngarjes)

2134Suport amortizatoriRondele StandardeShufër pistoni origjinaleShufër pistoni?

Kursi i mbetur i suspensionit mund të rritet me anë të rondeleve në formë disku. Montojini ato midis shufrës së pistonit dhe suportit të amortizatorit, sipas nevojës. Kjo rrit kursin e mbetur të suspensionit për më shumë rehati gjatë ngarjes. Nëse ky kurs i mbetur i suspensionit nuk është i mjaftueshëm, ju ofrojmë një zgjatues të shufrës së pistonit, që mund të porositet nëwww.spaccer.com

Shembull

Në shembullin përkrah, automjeti mund të ngrihet deri në 6,0 cm.

Hapësira në gjendje të dekompresuar (figura B)49,0 cm
Hapësira në gjendje të kompresuar (figura A)– 39,0 cm
Kursi i suspensionit10,0 cm
Kursi minimal i parashikuar i suspensionit– 4,0 cm
Ngritja maksimale e mundshme e automjetit= 6,0 cm
1234
SPACCER (1,2cm)1,2 cm2,4 cm3,6 cm4,8 cm
SPACCER (1,2 cm) me profil gome opsional (0,3 cm)1,5 cm3,0 cm4,5 cm6,0 cm
PAS NGRITJES SË AUTOMJETIT, KURSI I MBETUR I SUSPENSIONIT DUHET TË JETË TË PAKTËN 4 CM!

Ndihma për matematikë