Cài đặt

Bước 1

  • Nâng động cơ với giắc cắm hoặc khung nâng
  • Tháo bánh
  • Tháo lò xo cuộn

Bước 2

  • Lắp đặt SPACCER® trên (hoặc dưới)

Bước 3

  • Lắp đặt lò xo cuộn với SPACCER® - xong.